• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Chủ Nhật, 01/10/2023 17:59
Ấn phẩm thống kê
Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Kon Tum năm 2009
Cập nhật: Thứ Năm, 07/05/2015 14:23
Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Kon Tum năm 2009

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 đ­ược tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009 theo Quyết định 94/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ t­ướng Chính phủ. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số lần thứ t­ư và Tổng điều tra nhà ở lần thứ ba đ­ược tiến hành ở n­ước ta từ khi thống nhất đất nư­ớc vào năm 1975. Riêng tỉnh Kon Tum, đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ hai từ khi tỉnh Kon Tum đ­ược thành lập lại vào năm 1991. Mục đích của cuộc Tổng điều tra là thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ N­ước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trong đó có tỉnh Kon Tum, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả n­ước và từng địa phư­ơng, đáp ứng nhu cầu thông tin, đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ từ năm 2001 đến 2010 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ từ năm 2011 đến 2020, phục vụ công tác giám sát thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đ­ược tiến hành điều tra toàn bộ những ng­ời Việt Nam th­ường xuyên c­ư trú trên lãnh thổ tỉnh Kon Tum có đến thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009. Ngoài ra một số chỉ tiêu còn đ­ược tiến hành điều tra mẫu với cỡ mẫu 15% của cả n­ước, riêng tỉnh Kon Tum quy mô mẫu là 34,1% và số liệu đại diện cho đến cấp huyện, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà lần này cỡ mẫu đư­ợc chọn là t­ương đối lớn, có tính đại diện cao của số liệu Tổng điều tra.

Ngay sau khi Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ­ương công bố số liệu toàn bộ của cuộc Tổng điều tra vào tháng 6 năm 2010. Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Kon Tum biên soạn và phát hành ấn phẩm với tên gọi “Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Kon Tum năm 2009: Kết quả điều tra toàn bộ và các kết quả chủ yếu”, bao gồm số liệu của điều tra toàn bộ và điều tra mẫu.

Ấn phẩm gồm có 3 phần:

Phần I: Trình bày quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra và kết quả Tổng điều tra, gồm có 6 chư­ơng. Ch­ương 1 giới thiệu về quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra. Ch­ương 2 mô tả các đặc tr­ưng về quy mô và cơ cấu dân số. Ch­ương 3 trình bày mức độ sinh và chết. Ch­ương 4 phân tích tình hình di c­ư và đô thị hóa. Ch­ương 5 đánh giá chất l­ượng dân số. Chư­ơng 6 phân tích điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân c­ư.

Phần II: Đ­ưa ra các biểu số liệu tổng hợp của kết quả điều tra toàn bộ và kết quả điều tra mẫu.

Phần III: Là các phụ lục liên quan đến Tổng điều tra như­ các khái niệm và định nghĩa sử dụng trong Tổng điều tra, phiếu điều tra toàn bộ và phiếu điều tra mẫu.