Chi cục Thống kê huyện Đắk Hà

Điện thoại: 0603 822 151 - E-mail: dakhaktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Số 153, đường Hùng Vương - Thị trấn Đắk Hà - Huyện Đắk Hà - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định số 20/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 6 người

 
Chi cục trưởng: Trần Hữu Sơn
Ngày sinh: 21/11/1969
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/1997
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/09/1996
Điện thoại DĐ: 0935579785
E-mail: sontkedakha@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức cán bộ; Tài chính-kế toán, PPCĐ; TĐKT; Thống kê Tổng hợp, Dân số và Lao động
Phó Chi cục trưởng: Trần Văn Bình
Ngày sinh: 12/10/1968
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
15/07/1998
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 15/07/1997
Điện thoại DĐ: 01649319968
E-mail: binhdakha57@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Giúp Chi cục trưởng chỉ đạo và phụ trách Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; Chỉ đạo công tác Thống kê Công-Thương. Chỉ đạo điều tra LĐVL, KSMSHDC
Thống kê viên: Lê Thị Hạnh
Ngày sinh: 31/05/1979
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/01/2006
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/01/2005
Điện thoại DĐ: 0984833423
E-mail: hanhtkedakha@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Giá SX N-L nghiệp và T sản, Thống kê TMDV; Điều tra SXKD cá thể 01-10; Văn thư, lưu trữ.
Thống kê viên: Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 04/03/1984
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/04/2006
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/10/2005
Điện thoại DĐ: 0972005548
E-mail: tuyendakha@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Điều tra Doanh nghiệp, Thống kê y tế, giáo dục.
Thống kê viên: Bùi Thị Hà Thu
Ngày sinh: 14/06/1989
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/10/2013
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/10/2013
Điện thoại DĐ: 0981329567
E-mail: hathutk@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Kế toán, Điều tra vận tải, kho bãi; Thống kê công nghiệp
Nhân viên: Đỗ Thành Hoa
Ngày sinh: 07/01/1993
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/06/2015
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/04/2015
Điện thoại DĐ: 01694130654
E-mail: hoaqngai76@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Bảo vệ