Chi cục Thống kê thành phố Kon Tum

Điện thoại: 0603 863 044 - 0603 913 456 - 0603 916 853
E-mail: tpkontumktu@gso.gov.vn
Địa chỉ: Số 110 Ba Đình - Phường Thắng Lợi - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định số 20/QĐ-TCTK
Tổng số công chức và người lao động:
7 người
 
Chi cục trưởng: Nguyễn Duy Hoàng
Ngày sinh: 18/03/1974
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
15/10/1998
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 15/10/1998
Điện thoại DĐ: 0905442090
E-mail: ndhoangktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách chung; Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác: Tổ chức - Hành chính; Kế toán; Thanh tra Thống kê; Thống kê Tổng hợp; Dân số - Văn xã.; Công nghiệp.
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Minh Quang
Ngày sinh: 02/01/1979
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/03/2002
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 15/11/2001
Điện thoại DĐ: 0260.3898009 0975347999
E-mail: nmquangktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Giúp Chi cục trưởng chỉ đạo và phụ trách công tác: Thống kê Công – Thương (trừ Công nghiệp); Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Thống kê Xây dựng; Vốn đầu tư.
Phó chi cục trưởng: Trần Minh Hùng
Ngày sinh: 20/08/1966
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/01/1992
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/01/1992
Điện thoại DĐ: 01634289777
E-mail: tmhungktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Giúp Chi cục trưởng chỉ đạo và phụ trách công tác: Thống kê Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Thống kê Chăn nuôi; Lâm nghiệp.
Thống kê viên: Nguyễn Khắc Cường
Ngày sinh: 10/09/1970
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
28/01/1992
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/01/1995
Điện thoại DĐ: 0905104182
E-mail: nkcuongktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách các lĩnh vực: Phương pháp chế độ; Công nghệ thông tin; Báo cáo sơ kết, tổng kết Chi cục; Tham mưu bài viết về các hoạt động công tác thống kê; Thống kê Dân số - Văn xã; Biên bản họp Chi cục.
Thống kê viên: Huỳnh Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 20/10/1966
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/12/1995
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/12/1995
Điện thoại DĐ: 0978535079
E-mail: huynhthuyktu@gmail. com
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách các lĩnh vực: Kế toán; Thống kê Y tế; Giáo dục.
Thống kê viên trung cấp: Trần Quốc Việt
Ngày sinh: 01/10/1968
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/05/1997
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/05/1997
Điện thoại DĐ: 0935598556
E-mail: tranquocviet87@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách lĩnh vực: Thống kê Nông nghiệp (trừ Chăn nuôi); Thủy sản.
Thống kê viên trung cấp: Đinh Thị Lan Phương
Ngày sinh: 10/12/1985
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/01/2009
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/01/2009
Điện thoại DĐ: 0978616185
E-mail: lanphuong101285@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách các lĩnh vực: Thống kê giá; Thương mại - Dịch vụ; Văn thư, lưu trữ; Thủ quỹ.