• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Chủ Nhật, 23/06/2024 20:55
Phân công nhiệm vụ

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO CỤC THỐNG KÊ TỈNH KON TUM

 (Theo Quyết định số 72/QĐ-CTK ngày 02/8/2021 của Cục trưởng Cục Thống kê Kon Tum)

1. Ông: Hoàng Văn Sỹ - Chức danh: Cục trưởng

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành toàn diện các mặt công tác của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum; chịu trách nhiệm mọi hoạt động công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh trước Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Chủ tài khoản theo quy định.

b) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động các đơn vị, lĩnh vực công tác: Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Tổ chức - Hành chính.

c) Theo dõi chỉ đạo Chi cục Thống kê huyện Đắk Hà, Chi cục Thống kê khu vực Đắk Glei - Ngọc Hồi.

d) Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cơ sở ngành Thống kê tỉnh.

e) Phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo thẩm quyền.

f) Tham gia các Ban Chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách.

g) Là người phát ngôn của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

h) Khi cần sẽ thực hiện một số nhiệm vụ đã phân công cho các Phó Cục trưởng.

2. Ông: Phan Quốc Hùng - Chức danh: Phó Cục trưởng

a) Giúp Cục trưởng trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động các đơn vị, lĩnh vực công tác:

- Phòng Thống kê Kinh tế;

- Phòng Thống kê Xã hội;

- Được ủy quyền của Cục trưởng đăng ký chữ ký mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước.

b) Theo dõi chỉ đạo Chi cục Thống kê thành phố Kon Tum, Chi cục Thống kê khu vực Sa Thầy - Ia H’Drai.

c) Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

d) Tham gia các Ban Chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách; Tổ trưởng Tổ 04 theo Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum (khoá XV); Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Cục trưởng.

3. Ông: Đỗ Văn Hiệp - Chức danh: Phó Cục trưởng

a) Giúp Cục trưởng phụ trách và chỉ đạo hoạt động các đơn vị, lĩnh vực công tác:

- Phòng Thu thập Thông tin thống kê;

- Phụ trách các lĩnh vực Thanh tra chuyên ngành thống kê; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; phương pháp chế độ; tuyên truyền, phố biến thông tin thống kê và quản lý chất lượng thống kê;

- Được ủy quyền của Cục trưởng đăng ký chữ ký mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước.

b) Theo dõi chỉ đạo Chi cục Thống kê khu vực Đắk Tô - Tu Mơ Rông, Chi cục Thống kê khu vực Kon Plông - Kon Rẫy.

c) Tham gia các Ban Chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách; Tổ trưởng Tổ triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum; Trưởng ban Ban Tự vệ Cơ quan Cục Thống kê tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.