• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Tư, 16/10/2019 21:07
Phân công nhiệm vụ

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤC THỐNG KÊ KON TUM

 (Theo Quyết định số 44/QĐ-CTK ngày 16/4/2019 của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum)

1. Ông: Nguyễn Bá Hạnh - Chức danh: Cục trưởng

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành toàn diện các mặt công tác của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum; chịu trách nhiệm mọi hoạt động công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh trước Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Kon Tum; Chủ tài khoản theo quy định.

b) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Tổ chức - Hành chính

c) Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cơ sở ngành Thống kê tỉnh, Trưởng ban Ban Tự vệ Cơ quan Cục Thống kê tỉnh.

2. Ông: Phan Quốc Hùng - Chức danh: Phó Cục trưởng

a) Giúp Cục trưởng phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các Phòng: Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Thống kê Công - Thương, được ủy quyền của Cục trưởng đăng ký chữ ký mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước.

b) Phụ trách Chi cục Thống kê các huyện, thành phố: Kon Tum, Đắk Glei, Ngọc Hồi, Ia H’Drai.

c) Thay mặt Cục trưởng giải quyết mọi hoạt động trong ngành Thống kê tỉnh khi Cục trưởng đi vắng hoặc được Cục trưởng ủy quyền.

d) Trưởng Ban biên tập Website Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

e) Giúp Cục trưởng phụ trách và chỉ đạo triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Cơ quan Cục Thống kê tỉnh.

f) Tham gia các Ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Cục trưởng.

g) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.

h) Là người phát ngôn chính thức của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum về mọi vấn đề liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

3. Bà: Vũ Thị Thiết - Chức danh: Phó Cục trưởng

a) Giúp Cục trưởng phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Thống kê Dân số - Văn xã, được ủy quyền của Cục trưởng đăng ký chữ ký mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước.

b) Phụ trách Chi cục Thống kê các huyện: Đắk Tô, Đẳk Hà, Tu Mơ Rông.

c) Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ Cục Thống kê tỉnh Kon Tum; Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

d) Tham gia các Ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Cục trưởng.

e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.

4. Ông: Đỗ Văn Hiệp - Chức danh: Phó Cục trưởng

a) Giúp Cục trưởng phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các phòng: Phòng Thống kê Nông nghiệp, Phòng Thanh tra Thống kê, được ủy quyền của Cục trưởng đăng ký chữ ký mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước.

b) Phụ trách Chi cục Thống kê các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy.

c) Trưởng Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy Cục Thống kê tỉnh Kon Tum; Tổ trưởng Tổ 04 theo Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum (khoá XV).

d) Tham gia các Ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Cục trưởng.

e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.