Chi cục Thống kê huyện KonPlông

Điện thoại: 0603 848 033 - E-mail: konplongktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Măng Đen - Xã Đắk Long - Huyện KonPlông - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định số 20/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 5 người

 
Chi cục trưởng: Đỗ Minh Thư
Ngày sinh: 12/03/1961
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/02/1980
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 20/09/1994
Điện thoại DĐ: 0973961777
E-mail: dominhthu568@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách chung; trực tiếp Thống kê Tổng hợp, Thi đua - Khen thưởng, Tổ chức cán bộ
Thống kê viên: Hoàng Tuấn Anh
Ngày sinh: 12/08/1985
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/2009
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/09/2008
Điện thoại DĐ: 0977237096
E-mail: anhhoangkpl@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản. Đời sống dân cư, XHMT
Thống kê viên: An Tấn Phát
Ngày sinh: 01/10/1989
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/2017
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/09/2017
Điện thoại DĐ: 0963972123
E-mail: antanphat0110@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê: Thương mại, Dịch vụ, Xây dựng, Vốn đầu tư, giáo dục, y tế
Thống kê viên: Hồ Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 07/02/1993
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/2017
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/09/2017
Điện thoại DĐ: 01643033227
E-mail: Thanhthuy7293@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Kế toán,Thống kê Dân số và Lao động, PPCĐ,CNTT, văn thư
Nhân viên: Mai Văn Thịnh
Ngày sinh: 04/01/1975
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/05/2013
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/05/2013
Điện thoại DĐ: 0944315289
E-mail: Đang cập nhật
Lĩnh vực phụ trách chính: Bảo vệ