• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Năm, 19/09/2019 22:02
Các Phòng thuộc cơ quan Cục

Phòng TK Tổng hợp

Điện thoại: 02603 861 509
E-mail: tonghopktu@gso.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ: Bao gồm các lĩnh vực nghiệp vụ: Thống kê Tổng hợp; Tài khoản quốc gia và công nghệ thông tin.
Tổng số công chức và người lao động:
3 người
 
Trưởng phòng: Trương Ngọc Đính
Ngày sinh: 11/01/1973
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
15/11/1997
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 15/11/1997
Điện thoại DĐ: 0918.226.707
E-mail: tndinhktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách chung, trực tiếp thực hiện báo cáo phân tích kinh tế - xã hội.
Thống kê viên: Đinh Thị Phương
Ngày sinh: 20/08/1976
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/1999
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/09/1999
Điện thoại DĐ: 0905011268
E-mail: dtphuongktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách TK Tài khoản quốc gia
Thống kê viên: Võ Nguyễn Trùng Dương
Ngày sinh: 06/02/1989
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/2017
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/08/2013
Điện thoại DĐ: 0932699739
E-mail: vntrungduongkt@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Công nghệ thông tin