• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Năm, 20/09/2018 23:20
Các Phòng thuộc cơ quan Cục

Phòng TK Dân số - Văn xã

Điện thoại: 0603 910 762 - E-mail: dansoktu@gso.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Bao gồm các lĩnh vực nghiệp vụ: Thống kê Dân số và Lao động; Thống kê Xã hội - Môi trường.

Tổng số công chức và người lao động: 4 người

 
Trưởng phòng: Trương Hợp Đoàn
Ngày sinh: 10/10/1971
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/08/1994
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/12/1995
Điện thoại DĐ: 0914102022
E-mail: thdoanktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách chung; Dân số, lao động
Thống kê viên TC: Nguyễn Thị Lan
Ngày sinh: 10/07/1975
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/04/1999
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 15/08/1998
Điện thoại DĐ: 01655423189
E-mail: ntlanktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Xã hội, môi trường
Thống kê viên: Bùi Thúc Định
Ngày sinh: 27/01/1980
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/2009
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/06/2007
Điện thoại DĐ: 01275833288
E-mail: btdinhktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Xã hội, môi trường
Thống kê viên: Nguyễn Bá Khánh Nhựt
Ngày sinh: 21/01/1990
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/2017
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/09/2017
Điện thoại DĐ: 0935620179
E-mail: nbknhutktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Xã hội, môi trường