• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Năm, 22/08/2019 21:38
Các Phòng thuộc cơ quan Cục

Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại: 02603 913 743 - E-mail: hanhchinhktu@gso.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Bao gồm các lĩnh vực: Công tác Tổ chức, cán bộ, đào tạo, hành chính, quản trị; Công tác Tài chính - Kế toán.

Tổng số công chức và người lao động: 9 người

 
Trưởng phòng: Đỗ Thị Hoàng Dung
Ngày sinh: 27/02/1976
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/03/2002
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 16/03/2001
Điện thoại DĐ: 0963.927.907
E-mail: dthdungktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức - Hành chính.
Kế toán: Nguyễn Thái Khoa
Ngày sinh: 08/07/1987
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/2009
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 15/10/2008
Điện thoại DĐ: 0905433111
E-mail: ntkhoaktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Kế toán
Thống kê viên TC: Nguyễn Thị Lan
Ngày sinh: 10/07/1975
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/04/1999
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 15/08/1998
Điện thoại DĐ: 01655423189
E-mail: ntlanktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Văn thư
Lái xe: Trần Bá Hân
Ngày sinh: 02/01/1969
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/11/1999
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/05/1999
Điện thoại DĐ: 0905136200
E-mail: tbhanktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Lái xe
Lái xe: Đoàn Huy Hoàng
Ngày sinh: 14/10/1982
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/02/2012
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/02/2012
Điện thoại DĐ: 0935576879
E-mail: dhhoangktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Lái xe
Tạp vụ: Nguyễn Thị Mai Trinh
Ngày sinh: 16/08/1980
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/01/2012
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/01/2012
Điện thoại DĐ: 0977729294
E-mail: ntmtrinhktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Tạp vụ
Tạp vụ: Trần Thị Châu
Ngày sinh: 25/02/1977
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/04/2012
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/03/2012
Điện thoại DĐ: 0972155065
E-mail: Đang cập nhật
Lĩnh vực phụ trách chính: Tạp vụ
Bảo vệ: Nguyễn Tiến Trình
Ngày sinh: 16/12/1983
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/03/2012
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/02/2012
Điện thoại DĐ: 01678912950
E-mail: nttrinhktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Bảo vệ
Bảo vệ: Bùi Văn Sa
Ngày sinh: 12/10/1976
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/10/2014
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/10/2014
Điện thoại DĐ: 0919330438
E-mail: bvsaktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Bảo vệ