• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Chủ Nhật, 23/06/2024 22:25
Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 (sau đây gọi tắt là Tổng điều tra) được triển khai thực hiện theo Quyết định số 1271/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Phương án Tổng điều tra ban hành theo Quyết định số 140/QĐ-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Cuộc Tổng điều tra được tiến hành vào thời điểm 01/4/2012 đối với các doanh nghiệp và 01/7/2012 đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Xem tiếp