• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Chủ Nhật, 01/10/2023 18:36
Ấn phẩm thống kê
Kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012
Cập nhật: Thứ Năm, 07/05/2015 14:23
Kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp là một trong những cuộc Tổng điều tra lớn do ngành Thống kê tổ chức thực hiện theo định kỳ 5 năm 1 lần. Từ năm 1995 đến nay, Tổng cục Thống kê đã tổ chức và thực hiện thành công 4 lần Tổng điều tra vào các năm 1995, 2002, 2007 và năm 2012.

Cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 (sau đây gọi tắt là Tổng điều tra) được triển khai thực hiện theo Quyết định số 1271/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Phương án Tổng điều tra ban hành theo Quyết định số 140/QĐ-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Cuộc Tổng điều tra được tiến hành vào thời điểm 01/4/2012 đối với các doanh nghiệp và 01/7/2012 đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Thực trạng cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 đã có nhiều thay đổi do sự tác động không nhỏ của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra từ đầu năm 2008, cùng với việc tăng nhanh về số lượng các cơ sở kinh tế, phát sinh nhiều loại hình hoạt động dịch vụ mới, các cơ sở hành chính, sự nghiệp cũng phát triển đa dạng,... đòi hỏi công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của Nhà nước, của các cấp, các ngành, các địa phương cần linh hoạt và nhạy bén nhằm theo kịp sự phát triển chung của xã hội.

Kết quả của cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp lần này là nguồn tài liệu vô cùng quý, vì đã phản ảnh khá đầy đủ hiện trạng, thành tựu xây dựng và phát triển của đất nước trong quá trình đổi mới, hội nhập trên tất cả các lĩnh vực Chính trị - Kinh tế - Văn hoá xã hội. Đặc biệt, Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 còn có nhiệm vụ quan trọng là tính toán những chỉ tiêu thống kê chủ yếu về kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2011, năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Bên cạnh đó kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp còn là cơ sở để xây dựng một dàn mẫu tổng thể cho các cuộc điều tra chọn mẫu định kỳ hàng năm, phục vụ các mục đích nghiên cứu và quản lý của các cấp, các ngành khác nhau.

Để kịp thời phổ biến thông tin phục vụ lãnh đạo của các cấp, các ngành và người dùng tin, Cục Thống kê tỉnh Kon Tum đã biên soạn và phát hành ấn phẩm: Kết quả sơ bộ Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 vào tháng 4/2012. Nay, trên cơ sở kết quả chính thức của cuộc Tổng điều tra do Tổng cục Thống kê công bố: Cục Thống kê tỉnh Kon Tum đã cập nhật, phân tích số liệu và tiến hành biên soạn, phát hành ấn phẩm: Kết quả chính thức cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, về toàn bộ các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tôn giáo tín ngưỡng với những phân tích tổng quan, các bảng số liệu phản ánh thực trạng hiện nay và sự phát triển sau 5 năm 2007 - 2012 của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp (kể cả tôn giáo) qua hệ thống các chỉ tiêu như số lượng cơ sở, lao động và trình độ được đào tạo, mức độ và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin.