• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 06/02/2023 11:01
Ấn phẩm thống kê
Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011
Cập nhật: Thứ Năm, 07/05/2015 14:23
Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 được thực hiện vào thời điểm 01/7/2011 theo Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc Tổng điều tra lần thứ tư được tiến hành trên phạm vi cả nước.

Mục đích chủ yếu của Tổng điều tra là thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản để: (i) Đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như từng địa phương; (ii) đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung trong các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu trong khu vực nông nghiệp và nông thôn; (iii) xây dựng cơ sở dữ liệu của khu vực nông nghiệp và nông thôn, phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ của các năm tiếp theo.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của xã hội, đến nay cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành các nội dung, đạt được mục tiêu đề ra.

Để phản ánh kịp thời những thông tin cơ bản nhất của cuộc Tổng điều tra. Cục Thống kê tỉnh Kon Tum tiến hành biên soạn và phát hành ấn phẩm “Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011” nhằm cung cấp một số thông tin cơ bản, chính thức tới các cấp lãnh đạo và bạn đọc có nhu cầu sử dụng.

Nội dung ấn phẩm gồm 3 phần:

Phần I: Đánh giá tổng quan về thực trạng nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản từ số liệu chính thức cuộc Tổng điều tra năm 2011

Phần II: Số liệu chính thức từ các chỉ tiêu tổng hợp về kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011.

Phần III. Các phụ lục trong ấn phẩm

Số liệu tổng hợp kết quả Tổng điều tra trình bày trong ấn phẩm này không chỉ phản ánh bức tranh toàn cảnh, đầy đủ thực trạng nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản đến thời điểm 01/7/2011, còn tập trung phân tích, đánh giá xu hướng biến động của kinh tế, xã hội ở nông thôn, đời sống nông dân qua các thời kỳ với các số liệu so sánh kết quả Tổng điều tra 2006 và 2011.