Chi cục Thống kê huyện Ia H'Drai

Điện thoại: Dang cap nhat - E-mail: HDraiktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Đang cập nhật

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định số 20/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 4 người

 
Chi cục trưởng: Lê Văn Lâm
Ngày sinh: 22/12/1965
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/12/1987
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/12/1987
Điện thoại DĐ: 0968.576079
E-mail: lvlamktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Quản lý điều hành chung; Công tác Tổ chức cán bộ; đào tạo; Công tác Thống kê Tổng hợp- TKQG; Công tác Thi đua khen thưởng; Công tác Thống kê xã hội - môi trường (Y tế, giáo dục, đời sống dân cư)
Thống kê viên: Phạm Ngọc Huy
Ngày sinh: 02/08/1982
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/2009
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/05/2008
Điện thoại DĐ: 0935.422.026
E-mail: pnhuyktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Công tác Thống kê Nông lâm Nghiệp Thủy sản; Công tác Thống kê Dân số - lao động, Lao động việc làm
Thống kê viên: Nguyễn Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 20/12/1988
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/2017
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 12/04/2012
Điện thoại DĐ: 0979.416579
E-mail: Nguyenthao88kt@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Thương Mại- Dịch vụ; Công nghiệp; Xây dựng Vốn đầu tư; Thống kê xã hội - môi trường (Y tế, Giáo dục, Khảo sát mức sống dân cư); Công tác hành chính (thư ký cơ quan)
Nhân viên: Trần Quang Chung
Ngày sinh: 12/12/1990
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
16/08/2017
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 15/06/2017
Điện thoại DĐ: 0989.808282
E-mail: Ðang cập nhật
Lĩnh vực phụ trách chính: Bảo vệ; công tác Văn Thư