Quyết định số 118/QĐ-CTK ngày 12/11/2019 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum về việc khen thưởng danh hiệu thi đua "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2019 (15/11/2019)

 

 

THÔNG TIN KHÁC