Chi cục Thống kê huyện Kon Rẫy

Điện thoại: 0603 824 179 - E-mail: konrayktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Tân Lập - Huyện Kon Rẫy - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định số 20/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 4 người

 
Chi cục trưởng: Mai Văn Trí
Ngày sinh: 02/02/1974
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/12/1998
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/12/1998
Điện thoại DĐ: 0986.224.518
E-mail: mvtriktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Lãnh đạo chung; trực tiếp thực hiện mảng TCHC, tổng hợp; Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp, TCHC, Nông nghiệp, dân số
Phó Chi cục trưởng: Đinh Văn Tiếu
Ngày sinh: 30/09/1963
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/11/1982
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/11/1982
Điện thoại DĐ: 0165.390.5316
E-mail: Đang cập nhật
Lĩnh vực phụ trách chính: Lãnh đạo phụ trách công thương nghiệp, vận tải, vốn đầu tư xây dựng, xã hội môi trường.
Thống kê viên: Lê Văn Nghĩa
Ngày sinh: 16/03/1966
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/01/1995
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/01/1995
Điện thoại DĐ: 0973326540
E-mail: lvnghiaktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Đang cập nhật
Thống kê viên: Đặng Thị Thanh Nga
Ngày sinh: 19/05/1987
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/2017
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/04/2012
Điện thoại DĐ: 0972.235.654
E-mail: dangnga87@ gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Công nghiệp, vốn đầu tư xây dựng, xã hội môi trường