Chi cục Thống kê huyện Ia H'Drai

Điện thoại: Dang cap nhat - E-mail: HDraiktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Đang cập nhật

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định 1007/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 4 người

 
Chi cục trưởng: Lê Văn Lâm
Lĩnh vực phụ trách chính: Quản lý điều hành chung; Công tác Tổ chức cán bộ; đào tạo; Công tác Thống kê Tổng hợp- TKQG; Công tác Thi đua khen thưởng; Công tác Thống kê xã hội - môi trường (Y tế, giáo dục, đời sống dân cư)
Thống kê viên: Phạm Ngọc Huy
Lĩnh vực phụ trách chính: Công tác Thống kê Nông lâm Nghiệp Thủy sản; Công tác Thống kê Dân số - lao động, Lao động việc làm
Thống kê viên: Nguyễn Thị Thu Thảo
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Thương Mại- Dịch vụ; Công nghiệp; Xây dựng Vốn đầu tư; Thống kê xã hội - môi trường (Y tế, Giáo dục, Khảo sát mức sống dân cư); Công tác hành chính (thư ký cơ quan)
Nhân viên: Trần Quang Chung
Lĩnh vực phụ trách chính: Bảo vệ; công tác Văn Thư