Chi cục Thống kê huyện KonPlông

Điện thoại: 02603 848 033 - E-mail: konplongktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Măng Đen - Xã Đắk Long - Huyện KonPlông - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định 1007/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 4 người

 
Thống kê viên: Đỗ Minh Thư
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách chung; trực tiếp Thống kê Tổng hợp, Thi đua - Khen thưởng, Tổ chức cán bộ
Thống kê viên: Hoàng Tuấn Anh
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản. Đời sống dân cư, XHMT
Thống kê viên: An Tấn Phát
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê: Thương mại, Dịch vụ, Xây dựng, Vốn đầu tư, giáo dục, y tế
Thống kê viên: Hồ Thị Thanh Thủy
Lĩnh vực phụ trách chính: Kế toán,Thống kê Dân số và Lao động, PPCĐ,CNTT, văn thư