Chi cục Thống kê huyện Đắk Hà

Điện thoại: 02603 822 151 - E-mail: dakhaktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Số 153, đường Hùng Vương - Thị trấn Đắk Hà - Huyện Đắk Hà - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định 1007/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 6 người

 
Chi cục trưởng: Trần Hữu Sơn
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức cán bộ; Tài chính-kế toán, PPCĐ; TĐKT; Thống kê Tổng hợp, Dân số và Lao động
Phó Chi cục trưởng: Trần Văn Bình
Lĩnh vực phụ trách chính: Giúp Chi cục trưởng chỉ đạo và phụ trách Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; Chỉ đạo công tác Thống kê Công-Thương. Chỉ đạo điều tra LĐVL, KSMSHDC
Thống kê viên: Lê Thị Hạnh
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Giá SX N-L nghiệp và T sản, Thống kê TMDV; Điều tra SXKD cá thể 01-10; Văn thư, lưu trữ.
Thống kê viên: Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Lĩnh vực phụ trách chính: Điều tra Doanh nghiệp, Thống kê y tế, giáo dục.
Thống kê viên: Bùi Thị Hà Thu
Lĩnh vực phụ trách chính: Kế toán, Điều tra vận tải, kho bãi; Thống kê công nghiệp
Nhân viên: Đỗ Thành Hoa
Lĩnh vực phụ trách chính: Bảo vệ