Chi cục Thống kê huyện Ngọc Hồi

Điện thoại: 02603 832 165 - E-mail: ngochoiktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Nguyễn Sinh Sắc - Tổ 1 - Thị trấn Plei Kần - Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định 1007/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 4 người

 
Chi cục trưởng: Phan Văn Cương
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác Tổ chức- Hành chính, Thanh tra Thống kê, Thống kê Tổng hợp
Thống kê viên: Nguyễn Thị Tình
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Dân số-LĐ, Xã hội-Môi trường, Vốn đầu tư, Kế toán và Văn thư
Thống kê viên: Nguyễn Thị Bảo Yến
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Nông nghiệp, Thủy sản, Xây dựng
Nhân viên: Huỳnh Văn Chính
Lĩnh vực phụ trách chính: Bảo vệ