• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Năm, 21/11/2019 12:31
Thông tin liên quan
Kết quả 4 năm (2014-2018) triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Kon Tum
Cập nhật: Thứ Tư, 01/08/2018 15:39

 

Ông Nguyễn Bá Hạnh, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó trưởng ban thường trực BCĐ thực hiện Chiến lược PTTK Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Kon Tum tiếp Đoàn công tác do Bà Đinh Thị Thúy Phương, Phó viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Thành viên Tổ Thư ký giúp việc BCĐ TW thực hiện Chiến lược PTTK Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đến làm việc tại tỉnh Kon Tum

          

          Thực hiện Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kon Tum giao Cục Thống kê tỉnh Kon Tum là cơ quan thường trực thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thống kê trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

          Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

          Sau 4 năm (2014-2018) triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê (CLPTTK) Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Kon Tum, trên địa bàn tỉnh Kon Tum, thực hiện khá nghiêm túc 09 hoạt động quy định tại Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt CLPTTK Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

 

          1. Kết quả đã đạt được: Những kết quả chủ yếu của các chương trình hành động đã đạt được như sau:

 

          Hoạt động thứ nhất: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược. Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chiến lược

 

          Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Kon Tum.

          Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-BCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2014 về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Kon Tum.

 

          Hoạt động thứ hai: Hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và điều phối các hoạt động thống kê

 

          (1) Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phổ biến và tuyên truyền Luật Thống kê và các văn bản liên quan

 

          Cục Thống kê đã ban hành Quyết định 29/QĐ-CTK ngày 01/4/2015 về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020 của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum, àng năm, đã xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê: Kịp thời phổ biến Luật thống kê năm 2015 đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh,  UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 về việc triển khai thực hiện Luật thống kê năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

 

          Công tác triển khai thực hiện Chương trình phổ biến và tuyên truyền Luật thống kê và các văn bản liên quan được thực hiện thường xuyên, định kỳ hàng quý. Đặc biệt đã tổ chức thành công 02 lớp phổ biến Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật:

 

          - Tổ chức Hội nghị tổ chức phổ biến Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đến các đồng chí là đại diện Lãnh đạo UBND các huyện/thành phố; Lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh;  cán bộ làm công tác thống kê sở, ban, ngành; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Kon Tum và các Doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng áp dụng Luật thống kê trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

 

Ông Nguyễn Bá Hạnh, Cục trưởng Cục Thống kê Kon Tum, phát biểu khai mạc Hội nghị phổ biến Luật thống kê và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thống kê

 

          -Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê dành cho công chức làm công tác thống kê tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

          (2) Củng cố, hoàn thiện và đổi mới các tổ chức thống kê: Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum đã có văn bản số 1268/SNV-CCVC ngày 04/8/2016 về việc báo cáo kết quả rà soát đội ngũ người làm công tác thống kê. Tính đến tháng 6 năm 2016, có 372 người làm thống kê, ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các phòng ban chuyên môn cấp huyện và cấp xã (chủ yếu là làm công tác thống kê kiêm nhiệm). Tất cả các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) đều bố trí chức danh công chức Văn phòng – Thống kêđể thực hiện công tác văn phòng, công tác thống kê tại xã.

 

          Ngày 28-29/12/2017, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê dành cho công chức làm công tác thống kê tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

 

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê dành cho công chức làm công tác thống kê tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

          Hoạt động thứ ba: Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê

 

          Rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình điều tra thống kê quốc gia: Chương trình điều tra thống kê quốc gia mới đã được ban hành[1]. Theo đó, hàng năm,Cục Thống kê tỉnh Kon Tum tiến hành điều tra từ 26 đến 35 cuộc, trong tổng số 50 cuộc điều tra và tổng điều tra thống kê. Các cuộc điều tra thống kê nói trên đã được đổi mới về nội dung, cải tiến về phương pháp thu thập số liệu, nhằm tiết kiệm chi phí và giảm gánh nặng trả lời cho các đối tượng cung cấp thông tin. Cục Thống kê tỉnh đã áp dụng điều tra CAPI trong cuộc điều tra biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình 1/4/2018, điều tra tính chỉ số giá tiêu dùng, thử nghiệm phương pháp điều tra điện tử (e-form) trong cuộc điều tra Doanh nghiệp năm 2018; ứng dụng Hệ thống phần mềm trong các cuộc điều tra thống kê tập trung, ...

 

          Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê: Tham gia góp ý Dự thảo Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

          Thực hiện Quyết định 54/2016/QĐ-TTg  ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định 569/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2017 về việc biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh.

 

          Hoạt động thứ tư: Đổi mới, hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê

 

          Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao đã được ban hành, áp dụng trong toàn bộ Hệ thống thống kê tập trung[2], thực hiện có hiệu quả việc đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP)[3], trong đó quy định rõ quy trình, phương pháp, trách nhiệm, thời gian tính toán và công bố số liệu GDP và GRDP, đồng thời xây dựng và sử dụng phần mềm biên soạn số liệu GDP theo quý cho toàn bộ nền kinh tế và 6 tháng, cả năm cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trong  thời gian qua (năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018), Tổng cục Thống kê đã biên soạn và công bố chỉ tiêu GRDP đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quy trình tổng hợp, biên soạn và phổ biến Báo cáo tình hình kinh tế xã hội hàng tháng và Niên giám thống kê đã được qui định trong Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê[4].

 

          Thực hiện Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước; Quyết định 680/QĐ-BKHĐT ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 về việc ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

          Hiện nay, Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước được ban hành tại Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 4/6/2013, nay được thay thế bằng Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 đã được tỉnh thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, Cục Thống kê tỉnh Kon Tum đã ban hành lịch phổ biến thông tin thống kê: (Quyết định số 132/QĐ-CTK ngày 14/12/2016 về Lịch phổ biến thông tin Thống kê năm 2017; Quyết định số 121/QĐ-CTK ngày 14 tháng 12 năm 2017 về lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2018) đã được công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum, tài liệu “tình hình kinh tế - xã hộitỉnh Kon Tum” hàng tháng, quý được phát hành định kỳ vào ngày 29 hàng tháng, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê. Hàng năm, in ấn và phát hành Niên giám Thống kê tỉnh Kon Tum...

 

          Hoạt động thứ năm: Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê

 

          Tất cả các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đều có các báo cáo phân tích kết quả điều tra, tổng điều tra và các báo cáo phân tích sâu theo chuyên đề. Đặc biệt, đã phân tích kết quả Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và Thủy sản năm 2016trên địa bàn tỉnh Kon Tum, mỗi huyện, thành phố đã phát hành ấn phẩm Kết quả Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và Thủy sản năm 2016 trên địa bàn huyện, thành phố. Báo cáo sơ bộ kết quả Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

          Thực hiện kế hoạch 5 năm (2016-2020) về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Cục Thống kê tỉnh đã tính toán cung cấp số liệu thống kê kinh tế - xã hội sát đúng với tình hình thực tế của địa phương nhằm giúp các ngành, các cấp nhận định đúng thực trạng kinh tế - xã hội của địa phương và ngành để có kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

          Các báo cáo phân tích theo các chuyên đề nói trên là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng đối với lãnh đạo các cấp, các nhà hoạch định chính sách.

 

          Hoạt động thứ sáu: Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê

 

          Công tác phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực nghiệp vụ được chú trọng chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Khai thác và sử dụng tốt tất cả các phần mềm điều tra do Tổng cục Thống kê cung cấp, đảm bảo yêu cầu nhập tin và xử lý thông tin các cuộc điều tra.

 

          Ứng dụng phần mềm Hệ thống giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với Chi cục Thống kê huyện, thành phố và trong thời gian qua hệ thống hoạt động ổn định và thông suốt, phát huy hiệu quả, tiện ích, tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao hiệu quả thiết thực trong quá trình kiểm tra, theo dõi, quản lý, điều hành của Lãnh đạo Cục Thống kê và các Chi cục Thống kê.

 

          Tất cả các cuộc điều tra thống kê đều được xử lý, tổng hợp theo phần mềm riêng. Khâu thu thập thông tin đã từng bước áp dụng công nghệ hiện đại như nhập tin trực tuyến điều tra công nghiệp, xây dựng, vốn đầu tư, doanh nghiệp; điều tra lao động việc làm; điều tra biến động dân số...; ứng dụng CAPIvào điều tra thu thập thông tin đối với cuộc điều tra BĐDS và KHHGĐ thời điểm 01/4/2018 tất cả 120 địa bàn trên toàn tỉnh, điều tra giá tiêu dùng; thử nghiệm phương pháp điều tra điện tử (E-form) đối với điều tra doanh nghiệp, ...

 

 

Ông Phan Quốc Hùng - Phó cục trưởng Cục Thống kê phát biểu

khai mạc Hội nghị tập huấn điều tra giá tiêu dùng bằng thiết bị di động (CAPI)

 

          Hoạt động thứ bảy: Phát triển nguồn nhân lực ngành Thống kê

 

          Hàng năm, ngành Thống kê tỉnh đã xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực thống kê trung hạn và ngắn hạn đối với công chức trong ngành. Tuy nhiên, nguồn nhân lực làm công tác thống kê ở sở, ban, ngành cấp tỉnh, các phòng ban chuyên môn cấp huyện vừa thiếu về số lượng, vừa không được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ thống kê, chỉ bố trí công chức kiêm nhiệm làm công tác thống kê phục vụ quản lý, điều hành của lãnh đạo.

 

          Hoạt động thứ tám: Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thống kê

 

          Công tác đầu tư xây dựng cơ bản của ngành Thống kê đã được quan tâm. Nhờ đó, trụ sở làm việc của một số Chi cục Thống kê từng bước được nâng cấp, tăng cường đáng kể và ngày càng phục vụ tốt hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành.

 

 

Hình ảnh trụ sở làm việc của một số CCTK huyện, thành phố đã

Trang thiết bị, phương tiện làm việc và đi lại về cơ bản mới đáp ứng được yêu cầu tối thiểu cho hoạt động của Cục Thống kê tỉnh.

 

          2. Một số hạn chế, bất cập và nguyên nhân

 

          (1)Chiến lược phát triển Thống kê đã triển khai thực hiện được 4 năm (một nửa giai đoạn thực hiện Chiến lược) và các hoạt động của Chiến lược đã được triển khai thực hiện, một số mục tiêu của Chiến lược đã đạt và vượt so với kế hoạch. Tuy nhiên, còn khá nhiều hoạt động chưa đảm bảo tiến độ đề ra, như mục tiêu biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

 

          2) Nguồn nhân lực làm công tác thống kê ở sở, ban ngành câp tỉnh, các phòng ban chuyên môn cấp huyện, cấp xã vừa thiếu về số lượng, vừa không được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ thống kê. Việc củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác thống kê tại từng sở, ngành, địa phương; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê cho người làm công tác thống kê của sở, ngành, địa phương chưa bảo đảm thực hiện có hiệu quả.

 

          (3) Kinh phí hoạt động hàng năm và kinh phí đầu tư xây dựng, cải tạo mở rộng trụ sở làm việc, đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các đơn vị trong hệ thống thống kê tập trung.

 

          (4) Hiện vẫn còn nhiều trụ sở làm việc của Chi cục Thống kê cấp huyện đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn, không đảm bảo đủ diện tích làm việc theo tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước và cần được đầu tư xây dựng mới, cải tạo và mở rộng trụ sở.

 

          (5) Số lượng trang thiết bị và phương tiện làm việc của Hệ thống thống kê tập trung một vài năm gần đây đã được cải thiện đáp ứng được nhu cầu tối thiểu, nhưng về chất lượng trang thiết bị vẫn chưa được đảm bảo, nhiều trang thiết bị làm việc đã hết khấu hao, hư hỏng nhất là trang thiết bị làm việc ở cấp huyện. Những hạn chế này về trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại đã ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả công việc chuyên môn.

 

          3. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến

 

          Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả CLPTTK Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

 

          Cập nhật, rà soát CLPTTK Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (hàng năm), để tương thích đáng kể với Luật Thống kê 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thống kê. Đồng thời phù hợp với các cơ quan thống kê, nhu cầu của các bên liên quan và xu thế phát triển thống kê của thế giới và khu vực. Kịp thời ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã; ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum (để thay thế Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum).

 

          Chú trọng đào tạo và bồi dưỡng công tác phân tích và dự báo thống kê. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ các sở, ban, ngành về chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thống kê sở, ngành.

 

          Cục Thống kê cần tăng cường sự phối hợp với các sở, ngành, địa phương để theo dõi tình hình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của sở, ngành, địa phương, trên địa bàn tỉnh.

 


[1]Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia mới thay thế cho Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo QĐ số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012.

[2] Quyết định số 945/QĐ-TCTK ngày 24/9/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phê duyệt Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao của Tổng cục Thống kê.

[3] Quyết định số 1026/QĐ-TCTK ngày 26/10/2015 của Tổng cục trưởng TCTK quy định biên soạn và công bố số liệu tổng sản phẩm trongnước

[4] Điều 9, Quyết định số 680/QĐ-BKHĐT ngày 28/5/2014 của bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê.

Trần Thị Hoàng Vân Phó trưởng phòng, Phòng Thanh tra Thống kê Cục Thống kê tỉnh Kon Tum 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC