• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 29/05/2020 06:54
Thông tin liên quan
Chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở
Cập nhật: Thứ Hai, 18/06/2018 13:48

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/6/2018 về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, giao Cục Thống kê tỉnh tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp tỉnh, thành lập Ban Chỉ đạo thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp tỉnh; hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương. Xây dựng kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng Điều tra, đặc biệt là khâu phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng) và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên website của Tổng Điều tra....

Giao các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh trên cơ chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp với Cục Thống kê triển khai kế hoạch Tổng điều tra theo đúng phương án của Trung ương về thu thập và tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về nhà ở trên địa bàn tỉnh; cung cấp bản đồ hành chính đã số hóa đến cấp xã, phường, thị trấn của tỉnh để làm căn cứ phân chia địa bàn điều tra; cung cấp thông tin, dữ liệu trong Hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành dân số - Kế hoạch hóa gia đình, đáp ứng yêu cầu lập bảng kê địa bàn điều tra trong tổng điều tra; cung cấp thông tin, dữ liệu đăng ký và thống kê hộ tịch; thông tin về lao động, tình hình giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh; lồng ghép thu thập thông tin để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực công tác dân tộc; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho Tổng điều tra; trong các năm 2018, 2019, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành giữa các cấp trong Tổng điều tra; huy động lực lượng tham gia lực lượng điều tra viên...
 
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách tỉnh hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp tỉnh.
 
Yêu cầu các lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh phối hợp với Cục Thống kê tỉnh có kế hoạch điều tra đối với nhân khẩu trong phạm vi ngành mình phụ trách, theo phương án của Tổng cục Thống kê quy định. Đặc biệt, Công an tỉnh cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra...

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC