Quyết định số 56/QĐ-CTK ngày 11/6/2019 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum về việc kiện toàn Hội đồng Sáng kiến cơ sở Cục Thống kê (13/06/2019)

 

 

THÔNG TIN KHÁC