Chi cục Thống kê huyện Tu Mơ Rông

Điện thoại: 0603 934 012 - E-mail: tumorongktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Mô Pả - Xã Đăk Hà - Huyện Tu Mơ Rông - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định số 20/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 4 người

 
Chi cục trưởng: Nguyễn Xuân Thái
Ngày sinh: 01/01/1963
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/06/1985
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/09/1995
Điện thoại DĐ: 0976423532
E-mail: nxthaiktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Tổng hợp, kiêm tổ chức.
Phó Chi cục trưởng: Phạm Kim Nguyên
Ngày sinh: 10/05/1980
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/2009
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/09/2009
Điện thoại DĐ: 0919190479
E-mail: pknguyenktu@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản
Thống kê viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
Ngày sinh: 10/03/1992
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/2017
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/04/2015
Điện thoại DĐ: 01659396979
E-mail: hoangyen.nguyen13@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Kế toán, thống kê Xã hội- Môi trường.
Hợp đồng 68: Nguyễn Thị Hằng
Ngày sinh: 05/03/1990
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/06/2015
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/06/2015
Điện thoại DĐ: 0983648879
E-mail: thuhangnguyen641@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Bảo vệ