Chi cục Thống kê huyện Ngọc Hồi

Điện thoại: 0603 832 165 - E-mail: ngochoiktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Nguyễn Sinh Sắc - Tổ 1 - Thị trấn Plei Kần - Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định số 20/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 5 người

 
Chi cục trưởng: Phan Văn Cương
Ngày sinh: 25/09/1968
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/10/1990
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/02/1995
Điện thoại DĐ: 01647362999
E-mail: pvcuongktu@gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác Tổ chức- Hành chính, Thanh tra Thống kê, Thống kê Tổng hợp
Thống kê viên TC: Nguyễn Phúc Ánh
Ngày sinh: 02/02/1960
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/03/1983
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 01/01/1995
Điện thoại DĐ: 01202358666
E-mail: nguyenphucanh91@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Công nghiệp ,Thương mại, Dịch vụ, Vận tải, Lâm nghiệp
Thống kê viên: Nguyễn Thị Tình
Ngày sinh: 29/11/1979
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/2009
Đảng viên: Đảng viên
Ngày vào ngành thống kê: 05/11/2007
Điện thoại DĐ: 0905942287
E-mail: tinhtknh@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Dân số-LĐ, Xã hội-Môi trường, Vốn đầu tư, Kế toán và Văn thư
Thống kê viên: Nguyễn Thị Bảo Yến
Ngày sinh: 16/07/1989
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/09/2017
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/03/2012
Điện thoại DĐ: 0984022039
E-mail: baoyenk107@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Nông nghiệp, Thủy sản, Xây dựng
Nhân viên: Huỳnh Văn Chính
Ngày sinh: 20/10/1993
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/01/2016
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/01/2016
Điện thoại DĐ: 01658888871
E-mail: chinhtknh@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách chính: Bảo vệ