• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Năm, 19/09/2019 22:07
Các Phòng thuộc cơ quan Cục

Phòng Thanh tra Thống kê

Điện thoại: 02603 917 094 - E-mail: thanhtraktu@gso.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Bao gồm các lĩnh vực: Thanh tra Thống kê; Phương pháp chế độ; Công nghệ thông tin; Pháp chế - Tuyên truyền; Thi đua - Khen thưởng; Kế hoạch công tác.

Tổng số công chức và người lao động: 2 người

 
Phó trưởng phòng: Trần Thị Hoàng Vân
Ngày sinh: 02/01/1975
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/08/1997
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/08/1997
Điện thoại DĐ: 01224537567
E-mail: tthvanktu@ gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách công tác: Thanh tra, Phòng chống tham nhũng, Tiếp công dân, Nội chính.
Thống kê viên: Phan Thị Thanh Vân
Ngày sinh: 15/10/1980
Ngày được tuyển dụng
vào cơ quan nhà nước:
01/01/2006
Đảng viên: -
Ngày vào ngành thống kê: 01/01/2005
Điện thoại DĐ: 0904796491
E-mail: pttvanktu@ gso.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách công tác: Thi đua - Khen thưởng; Theo dõi Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.